libros

Els documents que atorguen els notaris poden de ser de les següents classes::

Escriptures Publiques

Són aquells documents redactats pel notari conforme a les lleis, en els quals es recullen declaracions de voluntat, actes jurídics que impliquin prestació de consentiment i, en general, tota classe de contractes. Els actes o negocis jurídics més habituals que es formalitzen en escriptura pública són:

 • Testament: Acte jurídic, individual, lliure i revocable pel qual una persona regula la seva successió nomenant un o més hereus. 

  • Capitulacions matrimonials: Acord entre cònjuges que el seu objectiu essencial és pactar un règim econòmic conjugal, així com liquidar l'anterior.

  • Poder: Autorització que una persona concedeix a una altra persona per realitzar i executar determinats actes jurídics i materials en nom seu.

  • Compravenda: Contracte en virtut del qual un dels contractants s'obliga a transferir la propietat d'una cosa o dret i, a la seva vegada, l'altre, s'obliga a pagar-ne el preu convingut.

  • Préstec hipotecari: Préstec que té com a garantia de pagament un be immoble o diversos, ja siguin habitatges, locals, garatges, solars, finques rústiques, etc.

  • Constitució de societats mercantils: Acte de fundació d'una societat on es defineixen els seus elements bàsics: capital inicial, domicili, règim jurídic, etc. Els tipus fonamentals són les societats anònimes i les societats limitades.

  • Acceptació i partició d'herència: Acte pel qual els successors d'una persona morta accepten expressament l'herència deferida al seu favor, i duen a terme l'inventari i repartiment dels béns.

 • Actes Notarials

  Són aquells documents en els quals, a instàncies de part, el notari constata simplement uns fets. Els tipus fonamentals són:

  • Acta de presència: el notari fa constar uns fets que ocorren en la seva presència.
  • Acta de protocol·lització: el notari arxiva en el seu protocol uns documents que se li exhibeixen.
  • Acta de referència o manifestacions: el notari recull les declaracions que una persona verifica en la seva presència.
  • Acta de remissió de documents per correu certificat.
  • Acta de requeriment o notificació a un tercer.
  • Acta de dipòsit de diners o altres objectes per la seva custodia temporal, etc.

  Un tipus especial d'acta és la de Declaració d'hereus abintestat, per la qual el notari declara els familiars cridats per la Llei a la successió d'una persona que ha mort sense atorgar testament.

  Pòlisses

  Són documents de contingut exclusivament mercantil i financer, per exemple: préstecs, crèdits, leasing o arrendaments financers sobre béns mobles, avals bancaris, línies de descompte, contractes de "factoring", “renting" o sobre dipòsits o fons d'inversió. A la pràctica habitual, les pòlisses intervingudes pel notari són redactades de forma unilateral i estandarditzada per una de les parts contractants (generalment, una entitat de crèdit).

  Testimoniatge

  De vegades també anomenades legalitzacions. Són documents l'objecte dels quals pot consistir en el següent:

  • El notari comprova la identitat i veracitat d'una signatura posada en un document (testimoniatge o legitimació de signatura).
  • El notari dóna fe que una còpia és efectivament una reproducció exacta d'un original que se li exhibeix (testimoniatge o compulsa de documents).
  • El notari certifica l'existència d'una determinada legislació vigent a Espanya o l'Estatut jurídic d'una societat o una altra entitat jurídica (testimoniatge de vigència de lleis).
  • El notari acredita que una persona es troba en la seva presència (testimoniatge d'existència o fe de vida)