notarios

El Notari a Espanya

El Notari Públic a Espanya és un professional del Dret que al mateix temps ostenta la condició de Funcionari Públic de l'Estat. Aquesta doble condició garanteix la independència i utilitat del seu servei.

Com a professional del dret altament qualificat, el notari ajuda i assessora sobre els mitjans jurídics més adequats per aconseguir les finalitats que cerca el client, garantint que l'acte o negoci jurídic s'ajusta a la més estricta legalitat. 

Com a funcionari, que accedeix al càrrec a través d'un sistema restringit d'oposició, el notari té delegada per l'Estat la Fè Pública en l'àmbit jurídic extrajudicial. La intervenció notarial proporciona als documents que atorga uns efectes especials fidedignes i veraços i, d'aquesta manera, es proveeix de seguretat jurídica tant als particulars com al propi Estat. 

A Espanya existeixen uns 3.000 notaris repartits a tot el territori i organitzats per Col·legis Notarials. Els honoraris pels seus serveis es cobren en funció d'un aranzel aprovat per l'Estat.