CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

www.notariaagustincasado.com

Primer: Objecte

Les condicions generals regulen la utilització de les pàgines web que constitueixen el domini d’Internet www.notariaagustincasado.com (d’ara endavant la Web) la qual el seu titular és la Notaría Agustín-Casado, C.B. (d’ara endavant el Titular), amb domicili a l’avinguda Diagonal nº 538, 2n – 2a, de la ciutat de Barcelona, amb NIF E66915307 i adreça de correu electrònic notaria@notariaagustincasado.com

La utilització de la Web inclou tots aquells serveis i continguts posats a la disposició de l’usuari, que accepta, en accedir a la Web sotmetre’s a aquestes condicions generals.

Els serveis i continguts que ofereix el Titular a la Web podran quedar sotmesos a condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes condicions generals.

És per tant imprescindible que l’usuari llegeixi amb atenció aquestes condicions generals en cada connexió o utilització dels serveis que el Titular ofereix a la Web.

El Titular es reserva el dret a modificar quan així ho estimi oportú els elements que conformen la Web i els seus serveis, així com aquestes condicions generals sense necessitat de previ avís.

Segon: Ús de la Web

• Ús

L’ús de la Web tindrà caràcter gratuït, a no ser que a les condicions particulars corresponents s’hagi previst una altra cosa.

L’usuari coneix i accepta que l’ús de la Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari accepta i es compromet a no realitzar cap conducta que pogués malmetre els drets del Titular, la seva imatge o els seus interessos, així com els de tercers.

L’usuari accepta i es compromet a no inutilitzar, sobrecarregar o realitzar qualsevol atac de denegació de serveis a la Web que pugui impedir de qualsevol forma, l’accés amb normalitat a la Web.

El Titular ha adoptat les mesures de seguretat raonables i adequades per detectar l’existència de virus o codis maliciosos; no obstant l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són totalment eficaces i que per tant, el Titular no pot garantir que no existeixin virus o elements que puguin alterar o trastornar els sistemes de l’usuari.

• Continguts

El Titular posa a la disposició de l’usuari a la Web la informació procedent de fonts pròpies. En aquest sentit el Titular procurarà que el contingut es trobi actualitzat i amb la màxima qualitat possible, encara que no garanteix l’exactitud o actualitat dels continguts de la Web.

• Propietat intel·lectual i industrial

No es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari pot obtenir i visualitzar una còpia temporal dels continguts de la Web per al seu exclusiu ús personal i privat sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició o indicat en cada cas per aquest efecte o dels quals s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització de la Web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la Web, de titularitat del Titular o de tercers.

• Enllaços

La Web inclou enllaços a altres llocs a Internet que són propietat de tercers. La finalitat d’incloure aquests enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat de conèixer aquests llocs web, encara que el Titular no comercialitza per ell mateix si ni per mitjà de tercers la informació, continguts o serveis disponibles en els llocs web enllaçats.

Tampoc existeix un control sobre els continguts o materials que els tercers enllaçats poguessin tenir en els seus llocs web.

Qui desitgi afegir un enllaç apuntant a la Web haurà de sol·licitar consentiment previ al Titular, sense que l’existència d’aquest enllaç a la Web suposi l’existència de relacions entre el Titular i el propi del lloc web que estableix l’enllaç.

Tercer: Dades de caràcter personal, cookies i altres elements de navegació web.

La navegació per la Web no suposa que quedin registrades de forma automàtica cap dada que pugui ser considerada de caràcter personal. No obstant això, el servidor de la Web podrà registrar informació no personal i no identificable amb l’usuari, tal com el tipus de navegador d’Internet de l’usuari, el seu sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual accedeix a la Web, la durada de la seva connexió…

Cookies: La Web utilitza cookies del servei Google Analytics per registrar de forma anònima les visites dels usuaris; aquestes cookies registren l’activitat a la web per estudiar el comportament dels nostres usuaris, sempre de forma anònima. Per conèixer els detalls de les cookies que utilitza Google Analytics pot dirigir-se a la web

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Les dades personals que l’usuari faciliti al Titular seran tractats i inclosos a un fitxer del que és responsable el Titular a l’adreça indicada al començament d’aquestes condicions generals. Excepte indicació expressa, les dades personals obtingudes tindran com a úniques finalitats gestionar les consultes que l’usuari pugui realitzar a través de la Web o mantenir la relació contractual corresponent.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, l’interessat haurà de dirigir un escrit a l’adreça del Titular, adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

Quart: Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.